Náš špecialista

Mgr. Marcela Škapincová
0915 877 780

Terapeutické metódy

Kvantová terapia v Taofyzio centre

Kvantová medicína je nová filozofia v liečení s využitím kvantovej fyziky.

Tradičný model atómovej štruktúry, ako sme sa učili v škole, znázorňuje atóm ako útvar s jadrom, ktoré obsahuje protón a neutrón, pričom okolo jadra obieha po ekliptickej a celkom jasne predvídateľnej dráhe elektrón. Akonáhle sa začali týmto modelom zaoberať kvantoví fyzici zistili, že elektrón sa tak jednoznačne nespráva.

Podľa kvantového modelu sa elektrón pohybuje po pravdepodobných orbitách a na predvídateľnú dráhu sa vydáva iba vtedy, pokiaľ ho pozorujeme. V okamihu, keď sa do toho zapojí naše vedomie  a sledujeme trasu elektrónu, stane pevnou súčasťou tejto reality. Elektrón si potom na základe vzájomnej interakcie „vyberá“ zo sféry nekonečných možností pravdepodobností dráhu, na ktorú potom obmedzujeme svojim pozorovaním jeho chovanie. Inými slovami  – opúšťa zdanlivo nepredvídateľné vlnenie podobné chovaniu a presúva sa do reality častíc, pokiaľ ju takto vnímame. Z toho vyplýva, že v podstate nevieme, ako sa atóm chová, ak sa naň nedívame.

Veľmi dôležitá je tu teda rola pozorovateľa. Akonáhle vstúpi do tejto rovnice vedomie, dôjde k zrúteniu vlny (zrúteniu vlnovej funkcie). Vedci majú za to, že akonáhle sa pokúsime zmerať či „sledovať“ aktuálnu dráhu elektrónu, akt merania spôsobí , že všetky ostatné možnosti vlnových vzorcov sa „zrútia“ a výsledkom je jedna pravdepodobná dráha. Tá sa potom s najväčšou pravdepodobnosťou aj prejaví, nakoľko aktom pozorovania sa „zrúti“ alebo redukuje počet iných možných výsledkov.

Je teda úplne zrejmé, že všetko čo sa vyskytuje na subatómovej  úrovni podlieha efektu pozorovateľa. Ak budeme túto rovinu sledovať až k najmenšej častici, ktorá bola doposiaľ objavená, dostaneme sa k fotónu, čo je základná jednotka svetla. Fotóny môžu existovať buď ako častice, alebo ako vlny a to v závislosti na vplyve pozorovateľa. Akonáhle pozorovaním meníme formu alebo chovanie sledovaného objektu, tak musí byť aktívnou a nevyhnutnou súčasťou tohto modelu aj vedomie. Dalo by sa teda povedať, že fyzické elementy, ktoré tvorí to, čo nazývame hmotným svetom, začínajú v skutočnosti existovať v okamžiku, keď ich pozorujeme. A práve v tom spočíva podstata nášho fyzického bytia: na základnej rovine sa skladáme zo svetla a informácie, teda vedomia.

Dnes už chápeme, že kvantová fyzika má dominový efekt na to, ako vnímame realitu.

Kvantová fyzika – veda založená na primáte vedomia. Za základ všetkého bytia je považované vedomie.

Päť oblastí vedomia

„5 tiel vedomia“:

  • fyzické telo (náš hardware),
  • 3 telá duše:
    • telo vitálnej energie alebo vitálne telo – obsahuje plány biologických funkcií, ktoré sú reprezentované vo fyzickom tele ako jeho rôzne orgány,
    • telo mysle alebo mentálne telo, ktoré udeľuje význam fyzickému a vitálnemu, ich reprezentácia sa tvorí v mozgu,
    • supramentálny intelekt, ktorý poskytuje kontexty pre mentálny význam i vitálne funkcie a súvisiace pocity rovnako ako pre zákony fyzického pohybu,
  • ríša celosti bez obmedzení alebo telo blaženosti, ktoré je neobmedzeným základom bytia.

Všetky liečebné postupy ovplyvňujúce niektoré oblastí vedomia (fyzioterapia pre fyzické telo, joga a čínska medicína pre vitálne telo,  meditácia pre mentálne telo) prinášajú nový multidisciplinárny prístup. Disharmónia na každej z úrovni „piatich tiel vedomia“ môže prechádzať z jednej úrovne do druhej. Podobne aj liečba jednej úrovne sa môže rozšíriť na ďalšie úrovne.

Na každej úrovni, teda v každom z našich tiel existuje možnosť vzniku a rozvoja systému liečby, ktoré sa nazývajú medicínou fyzického, mentálneho alebo vitálneho tela. Týmto spôsobom definujeme rôzne oblasti využiteľnosti týchto postupov a to v závislosti na pôvode a rozšírení choroby, podľa naliehavosti.

Príkladom môže byť ochorenie srdca. Podľa integrálnej medicíny je nutná okamžitá fyzická intervencia – chirurgický zákrok, či intervencia modernej medicíny, ale dlhodobá liečba musí zasahovať vitálnu a aj mentálnu úroveň.

Primeraný rozvoj integrálnej medicíny môže odstrániť nedostatky západnej medicíny tým spôsobom, že vedľa fyzickej medicíny do nej zahrnieme aj vitálnu a mentálnu medicínu a to všade tam, kde to bude vhodné. To platí aj o preventívnom aspekte celostnej medicíny.

Menu